Modele kulturowe

“Całość fondamentalnych założeń, które Dana Grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się Miedzykulturowe do Środowiska i integracji wewnętrznej”. W dostarczony wieków Słowo à było ton est proche Częściej używane przez filozofów, un Potem i uczonych zajmujących się naukami społecznymi. Rezultatem Tego oto procesu Stała się jego wieloznaczność. Zasadnicze różnice pojawiają się, po przyjrzeniu się co oznacza termin “Kultura” DLA reprezentantów diffĂŠrents Nauk: “System znaczeń przyjmowanych przez Członków organizacji, odróżniający te Organizację OD innych”. Autorzy definiują kulturę organizacyjną jako normy Społeczne i Systemy wartości stymulujące pracowników, właściwy KLIMAT organizacyjny, sposób zarządzania, podzielane znaczenia i symbole, schematy poznawcze, wymogi zachowania. (B. Nogalski 1998, art. 105). Deshapande i Parasurman piszą, iż polega Ona na niepisanych, często podświadomych zasadach, które wypełniają przestrzeń między pisanymi regułami a rzeczywistością (L.

Zbiegień-Maciąg 1999, art. 15). CZ. Sikorski określa ją jako système wzorów Myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku nią organizacji i mają znaczenie dla la realizacji jej formalnych celów (CZ. Sikorsky 2002, art. 4). Natomiast według E. Scheina Kultura organizacyjna jest wzorem podstawowych założeń, które Dana Grupa odkryła, wymyśliła lub rozwinęła podczas konfrontacji z problemami wewnętrznymi tej grupy Bądź problemami otoczenia. Założenia te sprawdziły się, un Więc uznano je za obowiązujące i są jakiej nowym członkom grupy jako odpowiedni sposób percepcji.

(K. Piwowar-Suleiman 2014, s. 143) sposoby Badania Kultury Dzieli się na Dwie zasadniczo odmienne grupy i wiążące się z Nimi DWA różne sposoby Badania zjawiska Kultury. W pierwszym wypadku pojmuje się kulturę jako pewną własność LUDZKICH zbiorowości. Obejmuje Ona Cechy odróżniające ludzi OD innych organizmów, które nie są społecznie ukształtowane. Ward Goodenough również wyróżnił DWA poziomy Kultury, Jednak rozumiał je inacjay: są à Cechy zespołu, które przeważają w danej instytucji. Przykładowe Cechy zespołu: istnieje Wiele definicji Kultury, często rozbieżnych, un sprzecznych nawet. Znaczące są Więc słowa niemieckiego FILOZOFA Johanna Herdera, qui już w XVIII wieku Napisał w przedmowie do Myśli o filozofii dziejów: Z powyższymi dwoma rodzajami rozumienia Kultury związane są DWA Przymiotniki: Kulturalny (odwołujące się do pierwszego rozumienia) i kulturowy (odwołujące się do drugiego).

Różnicę pomi, ZY Nimi Można wyjaśnić na przykładzie ulicznego graffiti. Zachowanie Młodych grafficiarzy, malujących na MURACH Czy wagonach kolejowych, trudno nazwać zachowaniem kulturalnym (często określa się je jako Akt wandalizmu), lecz na Pewno jest Ono zjawiskiem kulturowym. Nie zawsze pojęcia te są ze sobą sprzeczne, NP. o obrazach vincenta van Gogha powiemy, że są Zarówno zjawiskiem kulturalnym, Jak i kulturowym. Badacze Kultury tworzyli Nowe definicje, za KAŻDYM razem uwzględniając jakiś wycinkowy, konkretny Punkt widzenia na kulturę. Antropolog Kultury, Ralph Linton, Tak podsumował te starania: Główne Kryteria klasyfikacyjne: w definicjach grupy A znajdują się sformułowania: “Całość”, “Suma”, “Wszystko”. Kultura organizacyjna ma SWE Korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, une przede wszystkim socjologii organizacyjnej. Jest Ona definiowana na Bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w procesie uczenia się, Jak radzić sobie ze swoimi problemami zewnętrznej Miedzykulturowe i wewnętrznej integracji, Bądź jako Wzór wartości, często uważanych za oczywiste, pomagający organizacji członkom, Zrozumieć, które działania są Możliwe ne przyjęcia, une nie które.